ویدئوها

در مذاکرات منافع مشروع خود را بدانیم - دکتر مسعود حیدری یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 11:00

در مذاکرات منافع مشروع خود را بدانیم - دکتر مسعود حیدری، پدر مذاکره ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

شرکت های ایرانی بازی رقابت را نمی دانند - دکتر درگی یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 ساعت 10:53

شرکت های ایرانی بازی رقابت را نمی دانند - دکتر پرویز درگی؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران

صفحه2 از2